Privacyverklaring

EuroDetach Maintenance B.V. alsmede haar zusterbedrijf EuroDetach 2 B.V., gevestigd aan Edisonweg 12, 6101XJ Echt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.eurodetach.nl

EuroDetach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Curriculum Vitae
– Bankrekeningnummer
– Identiteitsbewijs
– Burgerservicenummer BSN

EuroDetach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Aanleggen van een personeelsdossier
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

EuroDetach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen die de wet dan wel de toezichthouder voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

EuroDetach verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren.
Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar
echt@eurodetach.nl
EuroDetach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EuroDetach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, meldt dat via mail
echt@eurodetach.nl